เมื่อฟังวิทยุแล้วผู้ประกาศข่าวพูด ยี่สิบหนึ่ง

หนึ่ง หรือ เอ็ด

  มีผู้สอบถามเข้ามามากว่า เลข ๑ เมื่ออยู่ท้ายจำนวนนับตั้งแต่ ๒ หลักขึ้นไปในกรณีที่ไม่ใช่ชื่อเฉพาะนั้น ควรออกเสียงว่า หนึ่ง หรือ เอ็ด เนื่องจากพบใช้ทั้ง ๒ คำ  จึงขออธิบายให้เข้าใจตรงกัน ดังนี้

เลข ๑ เมื่ออยู่ท้ายจำนวนนับตั้งแต่ ๒ หลักขึ้นไป และไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะ  ตามหลักภาษาไทย ให้ออกเสียงว่า เอ็ด ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น

๑๑  อ่านว่า  สิบ-เอ็ด

๒๑  อ่านว่า  ยี่-สิบ-เอ็ด

๑๐๑  อ่านว่า  ร้อย-เอ็ด หรือ หฺนึ่ง-ร้อย-เอ็ด

,๐๐๑  อ่านว่า  พัน-เอ็ด หรือ หฺนึ่ง-พัน-เอ็ด

,๕๐๑  อ่านว่า  สอง-พัน-ห้า-ร้อย-เอ็ด

๕๐๑,๗๔๑,๒๒๑  อ่านว่า  ห้า-ร้อย-เอ็ด-ล้าน-เจ็ด-แสน-สี่-หฺมื่น-หฺนึ่ง-พัน-สอง-ร้อย-ยี่-สิบ-เอ็ด

อย่างไรก็ตาม ที่พบว่ามีผู้ออกเสียงเลข ๑ เมื่ออยู่ท้ายจำนวนนับตั้งแต่ ๒ หลักขึ้นไปว่า หนึ่ง ด้วยนั้น สันนิษฐานว่า คงออกเสียงตามที่ใช้ในราชการทหารเรือ  เพราะทหารเรือเมื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางทะเล จะมีเสียงคลื่นหรือเสียงเครื่องจักรรบกวนอยู่เสมอ  ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นได้ในการสั่งการหรือพูดจาโต้ตอบกัน  จึงได้ออกเสียง หนึ่ง แทน เอ็ด เสมอ เช่น ๑๑ อ่านว่า สิบ-หฺนึ่ง  หรือ ๒๕๑ อ่านว่า สอง-ร้อย-ห้า-สิบ-หฺนึ่ง หรือ สอง-ห้า-หฺนึ่ง

จาก    รทิพย์  เดชทิพย์ประภาพ

 

การอ่านจำนวนเลขตั้งแต่ ๒ หลักขึ้นไป

        ถ้าเลขตัวท้ายเป็นเลข ๑ ให้ออกเสียงว่า “เอ็ด” เช่น 

 เขียน

อ่านว่า

๑๑ สิบ-เอ็ด
๒๑ ยี่-สิบ-เอ็ด
๑๐๑ ร้อย-เอ็ด, ห ฺนึ่ง-ร้อย-เอ็ด
๑๐๐๑ พัน-เอ็ด, ห ฺนึ่ง-พัน-เอ็ด 
๒๕๐๑ สอง-พัน-ห้า-ร้อย-เอ็ด

ที่มา  หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๖๗

 

ในงานบ้างอาชีพ คำว่าเอ็ด ออกเสียงคล้าย เจ็ด ดังนั้นจึงนิยมออกเสียงว่า หนึ่ง เช่น งานเรือ,งานดับเพลิง หรือ งานวิทยุจากทหาร,ตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นกรณีพิเศษ

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.