Tag: ภาษาไทย

December 19, 2017

เมื่อฟังวิทยุแล้วผู้ประกาศข่าวพูด ยี่สิบหนึ่ง

หนึ่ง หรือ เอ็ด   มีผู้สอบถามเข้ามามากว่า เลข ๑ เมื่ออยู่ท้ายจำนวนนับตั้งแต่ ๒ หลักขึ้นไปในกรณีที่ไม่ใช่ชื่อเฉพาะนั้น ควรออกเสียงว่า หนึ่ง หรือ เอ็ด เนื่องจากพบใช้ทั้ง ๒ คำ  จึงขออธิบายให้เข้าใจตรงกัน ดังนี้ เลข ๑ เมื่ออยู่ท้ายจำนวนนับตั้งแต่ ๒ หลักขึ้นไป และไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะ  ตามหลักภาษาไทย ให้ออกเสียงว่า เอ็ด ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น ๑๑  อ่านว่า  สิบ-เอ็ด ๒๑  อ่านว่า  ยี่-สิบ-เอ็ด ๑๐๑  อ่านว่า  ร้อย-เอ็ด หรือ หฺนึ่ง-ร้อย-เอ็ด ๑,๐๐๑  อ่านว่า  พัน-เอ็ด หรือ หฺนึ่ง-พัน-เอ็ด ๒,๕๐๑  อ่านว่า  สอง-พัน-ห้า-ร้อย-เอ็ด ๕๐๑,๗๔๑,๒๒๑  อ่านว่า  ห้า-ร้อย-เอ็ด-ล้าน-เจ็ด-แสน-สี่-หฺมื่น-หฺนึ่ง-พัน-สอง-ร้อย-ยี่-สิบ-เอ็ด อย่างไรก็ตาม ที่พบว่ามีผู้ออกเสียงเลข ๑ เมื่ออยู่ท้ายจำนวนนับตั้งแต่ ๒ หลักขึ้นไปว่า หนึ่ง ด้วยนั้น สันนิษฐานว่า คงออกเสียงตามที่ใช้ในราชการทหารเรือ  เพราะทหารเรือเมื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางทะเล จะมีเสียงคลื่นหรือเสียงเครื่องจักรรบกวนอยู่เสมอ  ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นได้ในการสั่งการหรือพูดจาโต้ตอบกัน  จึงได้ออกเสียง หนึ่ง แทน เอ็ด เสมอ เช่น ๑๑ อ่านว่า สิบ-หฺนึ่ง  หรือ ๒๕๑ อ่านว่า สอง-ร้อย-ห้า-สิบ-หฺนึ่ง หรือ สอง-ห้า-หฺนึ่ง จาก    พรทิพย์  เดชทิพย์ประภาพ   การอ่านจำนวนเลขตั้งแต่ ๒ หลักขึ้นไป         ถ้าเลขตัวท้ายเป็นเลข ๑ ให้ออกเสียงว่า “เอ็ด” เช่น   เขียน อ่านว่า ๑๑ สิบ-เอ็ด ๒๑ ยี่-สิบ-เอ็ด ๑๐๑ ร้อย-เอ็ด, ห ฺนึ่ง-ร้อย-เอ็ด […]